Kontenery i zsypy gruzowe

Kontenery

Gruz, który powstaje podczas remontów nie może być wyrzucany do pojemników na odpady komunalne. Dlatego też firma posiada  do dyspozycji specjalne kontenery gruzowe o pojemności 10m3, 5m3 i 2m3.  Wywożone są one specjalistycznym sprzętem będącym w posiadaniu firmy. Całkowity koszt usługi wywozu gruzu składa się z :
1. kosztów ponoszonych przez firmę – jednakowe dla każdego kontenera
2. kosztów utylizacji – refaktura kwitu wagowego z ZUO – zależy od ilości i rodzaju  odpadów

Kontener może stać do 7 dni - Klient sam zgłasza zabranie kontenera. Powyżej 7dni - dzierżawa miesięczna 150,00zł brutto.

Zamawiający w ramach obowiązków wynikających z zamówienia kontenera, zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń prawem wymaganych na zajęcie pasa drogowego, co stanowi warunek konieczny należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków płynących z wykonania zlecenia. W razie nie uzyskania w/w pozwoleń, Zamawiający ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy za powstałą szkodę będącą następstwem braku tychże pozwoleń.Zsypy gruzowe


Zsypy budowlane do gruzu, umożliwiają bezpieczny i czysty dla otoczenia transport pionowy gruzu i tzw. "śmieci budowlanych" bezpośrednio do kontenerów. Coraz częściej jest nieodzownym elementem każdego remontu, bowiem umożliwia czyste usuwanie gruzu budowlanego.

Zastosowanie:
  • zsypywanie gruzu
  • zsypywanie zboża
  • zsypywanie węgla
  • zsypywanie piasku
  • zsypywanie śmieci
  • zsypywanie śniegu z dachów
  • rozbiórki dachów